Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou podává vyplněnou přihlášku, včetně požadovaných příloh od 1. do 20. února 2024. Přihlášku lze podat maximálně na 3 obory (i v rámci jedné školy) + 2 obory s talentovou zkouškou. Zásadní je tzv. prioritizace pořadí, tzn. volba pořadí oborů/škol podle skutečného zájmu uchazeče.

Způsob podání přihlášek

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky:

  1. Elektronicky
  2. Podáním výpisu vytištěného z online systému
  3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ)
  • 12. a 15. dubna 2024 (řádný termín)
  • 29. a 30. dubna 2024 (náhradní termín)

Pozvánku uchazeč obdrží nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky v elektronické nebo listinné podobě (v závislosti na formě podání přihlášky). Uchazeči budou k JPZ rozděleni primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy. Kritéria pro přijetí ke studiu najdete zde.

Podání omluvy

Pokud se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit k JPZ (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro zkoušku, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Složení JPZ
  • Písemný test z českého jazyka a literatury – maximální možný počet dosažených bodů je 50 bodů
  • Písemný test z matematiky – maximální možný počet dosažených bodů je 50 bodů

Testy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici na webu Cermatu Český jazyk a literatura a Matematika.

Časový limit testů

Test z českého jazyka a literatury – 60 minut, test z matematiky 70 minut. Povolenými pomůckami jsou pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze použít gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 (v tištěné podobě ve škole a elektronicky na www.dipsy.cz). Před jejich zveřejněním mají uchazeči právo, nikoliv povinnost, nahlédnout do spisu o přijímacím řízení (14. 5. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin v ředitelně školy). Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět v systému Dipsy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají, zápisový lístek je zrušen (uchazeč již žádné další úkony nečiní).

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity, se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo, případně uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí), již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá volnou písemnou formou „vzdání se“ svého místa a škola tuto skutečnost zapíše „do systému“, Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

Více informací je možné získat na následujících odkazech: https://www.prihlaskynastredni.cz/ a https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska