Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Počty přijímaných:

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky:

 • Obor Ekonomika a podnikání – 1 třída (31 žáků)
 • Obor Informační technologie – 1 třída (31 žáků)

Kritéria pro přijetí ke studiu
 • Zisk minimálně 15 bodů v didaktickém testu z matematiky
 • Zisk minimálně 15 bodů v didaktickém testu z českého jazyka a literatury
 • Průměrný prospěch ze základní školy (víceletého gymnázia, školy jiného státu EU), který se osvědčuje výpisem z informačního systému školy, popř. doloženou kopií vysvědčení
 • Splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončené základní vzdělání

Při přijímacím řízení budou uchazeči řazeni podle dosaženého počtu bodů do jednotlivých oborů vzdělání až do plné kapacity tříd postupně podle následujících pravidel:

 1. Počet bodů celkem (viz body 1.- 5. níže)
 2. Při shodném počtu dále rozhodují:

 3. vyšší celkový počet bodů z jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ)
 4. vyšší počet bodů z JPZ z matematiky
 5. vyšší počet bodů z JPZ z českého jazyka a literatury
 6. vyšší počet bodů za úlohu č. 16 z JPZ z matematiky
 7. vyšší součet bodů za úlohy č. 1–8 z JPZ z matematiky
 8. vyšší počet bodů za úlohu, kterou se sleduje správnost českého pravopisu (č. 12 nebo č. 13 - dle aktuálního testu JPZ z českého jazyka a literatury)
Body se přidělují následovně:
 1. Didaktický test z matematiky – maximálně 50 bodů (41,7 % z celkového hodnocení)
 2. Didaktický test z českého jazyka a literatury – maximálně 50 bodů (41,7 % z celkového hodnocení)
 3. Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ – max. 4 body (3,3 % z celkového hodnocení)
 4. Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy ZŠ – max. 4 body (3,3 % z celkového hodnocení)
 5. Známky v 1. pololetí 9. třídy ZŠ z předmětů český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk – maximálně 12 bodů (10,0 % z celkového hodnocení)

Průměrný prospěch bude počítán jako aritmetický průměr prospěchu ze všech předmětů ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ, popřípadě odpovídajících vysvědčení z víceletého gymnázia či školy jiného státu EU.

Přiřazení bodů za prospěch z předchozí školy:
Průměrný prospěch z předchozí školy (interval)Body
1,00 - 1,254
1,26 - 1,503
1,51 - 1,752
1,75 - 2,001
2,01 a více0

Prospěch v 1. pololetí 9. třídy ZŠ z předmětů český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk bude přiřazen podle konkrétní známky na vysvědčení v jednotlivých předmětech. (Například uchazeč měl na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy jedničku z českého jazyka a literatury, jedničku z anglického jazyka a dvojku z matematiky – za ČJ 4 body, za AJ 4 body, za MAT 3 body – celkem tedy 11 bodů).

Přiřazení bodů za známku z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka:
Známka z předmětuBody
14
23
32
41
50

V případě uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří podají žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, se stanoví pořadí uchazečů následovně:

 • Nejprve se stanoví pořadí všech uchazečů bez JPZ z ČJL
 • Poté se stanoví pořadí všech uchazečů, kromě cizince, z celkového počtu bodů 1. – 5.
 • Cizinec je zařazen do celkového seznamu podle pořadí ze seznamu uchazečů bez JPZ z ČJL

Uchazeči, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, absolvují komisionální rozhovor k ověření nezbytné znalosti českého jazyka pro daný obor vzdělání.