Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Zveřejňujeme výsledky Jednotných přijímacích zkoušek 2021. Gratulujeme přijatým uchazečům a přidáváme pokyny v případě přijetí či nepřijetí.

Přijatí uchazeči potvrdí nástup ke studiu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tzn. do 2. 6. 2021. Neodevzdáním lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč nároku na přijetí vzdává a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům posíláme Rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává SOŠ Český Brod-Liblice, Školní 145 a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje. Odvolání je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou. Podle počtu odevzdaných zápisových lístků bude ředitelka v rámci odvolání rozhodovat o přijetí dalších uchazečů. O přijetí a dalším postupu budou zákonní zástupci odvolávajících se informováni telefonicky.