Náhradní termín JPZ 2021

Při letošních přijímacích zkouškách, pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekonala, měl uchazeč možnost konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška konala. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínu nekonal, může tuto zkoušku konat v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. Skutečnost, že bude konat tuto zkoušku uchazeč v náhradním termínu, potvrdí uchazeč řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ do 14. 5. 2021. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo. Uchazeč může ve školním roce 2020/21 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.Počet podaných přihlášek přesáhl předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT proběhnou ve škole 3. května 2021 (uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 1. v pořadí) a 4. května 2021 (uchazeči, kteří mají naši školu jako 2. v pořadí). Pokud se uchazeč účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek. Uchazeči, kteří se ze závažných důvodů nemohli v řádném termínu ke zkoušce dostavit, mají náhradní termín 12. a 13. května 2021. Tyto termíny platí v současné době. Mohou se však měnit podle vývoje pandemie a rozhodnutí MŠMT.

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na adrese www.sosceskybrod.cz a na vstupních dveřích školy.

Přijatí uchazeči potvrdí nástup ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení - při odevzdání lístku obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí. Neodevzdáním lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč nároku na přijetí vzdává a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům posíláme Rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. Do 3 pracovních dnů od dne doručení rozhodnutí je možné se odvolat ke krajskému úřadu příslušného kraje, a to prostřednictvím ředitele školy, který Rozhodnutí vydal. Odvolání je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou. Podle počtu odevzdaných zápisových lístků bude ředitelka v rámci odvolání rozhodovat o přijetí dalších uchazečů. O přijetí a dalším postupu budou zákonní zástupci odvolávajících se informováni telefonicky.OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 14592/2021 se umožní osobní přítomnost na JPZ ve škole pouze osobě, která:

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
  2. doloží před JPZ negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SAR-CoV-2 provedených ve škole, ve které je žákem, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním JPZ.

Doklad podle písmene b) v předchozím odstavci může uchazeč nahradit:

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech
  • certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

ZŠ nebo víceleté gymnázium, kde je uchazeč žákem, je povinna provést na žádost žáka preventivní test a vydat o výsledku testu doklad. Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. V případě pozitivního výsledku testu se doklad o pozitivním výsledku testu přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoby předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.