Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

Kdo je online?

13 přihlášených
29 návštěvníků

Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce Ing. Bc. Jana Stanková, 1. patro.

Konzultační hodiny:

čvrtek od 9.00 do 14.00 hodin

kdykoliv po domluvě

Schránka důvěry je umístěna v 1. patře škole v chobbě  u učeben ICT.

Můžete také použít eletronický přístup zde.


Užitečné odkazy:

Horké linky:      

Linka bezpečí (pro děti a studující do 26 let) 116 111                          

Centrum krizové intervence Kutná Hora  327 511 111, 602 874 470                    

DONA linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (nonstop)  116 006

Linka ztracené dítě (zdarma, nonstop)  116 000

Linka AIDS pomoc (bezplatná, anonymní) 800 800 980 

                           

Kraje pro bezpečný internet - e-learningový kurz pro děti a studenty nebo pro rodiče a veřejnost

Kyberšikana:        

Brožura Bezpečně na internetu (Eva Burdová, Jan Traxler)

Bezpečně na internetu

Šikana:        

Minimalizace šikany

Společenství proti šikaně

Mezi stěnami - film o šikaně

Psycholog o šikaně v Malešicích

Domácí násilí:                 

Bílý kruh bezpečí - domácí násilí      

Sexuální zneužívání:       

Záchranný kruh - sexuální zneužívání dítěte

HIV/AIDS:                     

Česká společnost AIDS pomoc, Dům světla                                 

Národní program boje proti AIDS v České republice

Drogy:                             

Brožura Pravda o drogách

Filmy o drogách

Alkoholismus:                 

Konec závislosti

Kouření:                          

Odvykání kouření 

Klinika adiktologie:         

Závislost na internetu     

Poruchy příjmu potravy: 

Pražské centrum primární prevence


Výchovný poradce zejména:

* spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP

* provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

* předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

* průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

* pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese

* pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce

* metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

* podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

* spolupracuje se školním metodikem prevence

* spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

* je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

Zdroj: http://www.nuv.cz

 

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávácí a profesní cestě žáků, tj. zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Zdroj: Vyhláška č. 72 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb

logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014