Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

◄◄
►►
červenec 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kdo je online?

11 přihlášených
46 návštěvníků

Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce Ing. Bc. Jana Stanková, 1. patro.

Konzultační hodiny:

čvrtek od 9.00 do 14.00 hodin

kdykoliv po domluvě

Schránka důvěry je umístěna v 1. patře škole v chobbě  u učeben ICT.

Můžete také použít eletronický přístup zde.


Užitečné odkazy:

Horké linky:      

Linka bezpečí (pro děti a studující do 26 let) 116 111                          

Centrum krizové intervence Kutná Hora  327 511 111, 602 874 470                    

DONA linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (nonstop)  116 006

Linka ztracené dítě (zdarma, nonstop)  116 000

Linka AIDS pomoc (bezplatná, anonymní) 800 800 980 

                           

Kraje pro bezpečný internet - e-learningový kurz pro děti a studenty nebo pro rodiče a veřejnost

Kyberšikana:        

Brožura Bezpečně na internetu (Eva Burdová, Jan Traxler)

Bezpečně na internetu

Šikana:        

Minimalizace šikany

Společenství proti šikaně

Mezi stěnami - film o šikaně

Psycholog o šikaně v Malešicích

Domácí násilí:                 

Bílý kruh bezpečí - domácí násilí      

Sexuální zneužívání:       

Záchranný kruh - sexuální zneužívání dítěte

HIV/AIDS:                     

Česká společnost AIDS pomoc, Dům světla                                 

Národní program boje proti AIDS v České republice

Drogy:                             

Brožura Pravda o drogách

Filmy o drogách

Alkoholismus:                 

Konec závislosti

Kouření:                          

Odvykání kouření 

Klinika adiktologie:         

Závislost na internetu     

Poruchy příjmu potravy: 

Pražské centrum primární prevence


Výchovný poradce zejména:

* spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP

* provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

* předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

* průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

* pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese

* pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce

* metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

* podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

* spolupracuje se školním metodikem prevence

* spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

* je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

Zdroj: http://www.nuv.cz

 

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávácí a profesní cestě žáků, tj. zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Zdroj: Vyhláška č. 72 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb

logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014