Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

◄◄
►►
květen 2019
po út st čt so ne
4
5
7
11
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kdo je online?

8 přihlášených
25 návštěvníků

maturita-2017-banner-na-web-pojdte-k-nam-studovat

a)      Navrhovat, sestavovat a udržovat HW, tzn. aby absolventi:

 1. volili vyvážená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití;
 2. kompletovali a oživovali sestavy včetně periferních zařízení;
 3. identifikovali a odstraňovali závady HW a prováděli upgrade.

b)      Pracovat se základním programovým vybavením, tzn. aby absolventi:

 1. volili vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení;
 2. instalovali, konfigurovali a spravovali operační systém včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uživatele;
 3. podporovali uživatele při práci se základním programovým vybavením;
 4. navrhovali a aplikovali vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením.

c)      Pracovat s aplikačním programovým vybavením, tzn. aby absolventi:

 1. volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení;
 2. instalovali, konfigurovali a spravovali aplikační programové vybavení;
 3. používali běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace;
 4. podporovali uživatele při práci s aplikačním programovým vybavením.

d)      Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě, tzn. aby absolventi:

 1. navrhovali a realizovali počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití;
 2. konfigurovali síťové prvky;
 3. administrovali počítačové sítě.

e)      Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby absolventi:

 1. algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí;
 2. realizovali databázová řešení;
 3. tvořili webové stránky.

f)       Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

 1. chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
 2. znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 3. osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
 4. znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
 5. byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

g)      Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

 1. chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 2. dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 3. dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

h)      Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

 1. znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 2. zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
 3. efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 4. nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014