Czech English French German Latvian Portuguese Russian Turkish Vietnamese

Kalendář událostí

Kdo je online?

7 přihlášených
40 návštěvníků

a)      Zajišťovat typické podnikové činnosti, tzn. aby absolventi:

 1. zabezpečovali hlavní činnost oběžným a popř. dlouhodobým majetkem;
 2. zajišťovali zásobování;
 3. zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhod. majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti;
 4. zjišťovali potřebu investic, hodnotili investiční příležitosti;
 5. zajišťovali základní personální činnosti;
 6. vedli podnikovou administrativu;
 7. uplatňovali obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery.

b)      Efektivně hospodařit s finančními prostředky, tzn. aby absolventi:

 1. orientovali se v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými papíry;
 2. prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem;
 3. sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen;
 4. orientovali se v daňovém systému a uměli vypočítat daňovou povinnost;
 5. vypočítávali a odváděli zákonné odvody;
 6. sestavovali platební kalendář;
 7. účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy;
 8. prováděli účetní závěrku a uzávěrku.

c)      Zajišťovat obchodní činnost podniku, tzn. aby absolventi:

 1. orientovali se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů;
 2. vedli obchodní jednání a připravovali podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb;
 3. prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží;
 4. vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě;
 5. organizovali průzkum trhu a vyhodnocovali výsledky;
 6. využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů;
 7. ovládali propagaci výrobku nebo služby;
 8. vedli reklamační řízení a dodržovali práva spotřebitele;
 9. uplatňovali poznatky psychologie prodeje;
 10. poskytovali následnou zákaznickou podporu, pečovali o zákazníka;
 11. komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně ve dvou cizích jazycích;
 12. vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti;
 13. znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je prezentovat zákazníkovi;
 14. znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu;
 15. upozorňovali kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky.

d)      Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

 1. chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
 2. znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 3. osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
 4. znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
 5. byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

e)      Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

 1. chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 2.  dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 3. dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

f)       Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

 1. znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 2. zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
 3. efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 4. nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
logo mesto ceskybrod logo stc kraj scio logo cermat logo

 

Přihlásit se   

Přihlášení

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, Školní 145
Copyright © 2014