Logo_Sos_nove_bila

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Marketing a komunikace

Management a lidské zdroje

OBOR EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
Ve 3. ročníku si student volí ze dvou specializací:

1. Marketing a komunikace

Profilové předměty

účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace, informační technologie, právo, statistika, marketing a management, prezentace a tvorba projektů, moderní marketingová komunikace, psychologie marketingu

 • Marketing a management (základy marketingu, 4P, manažerské funkce)
 • Prezentace a tvorba projektů (jak napsat projekt, cíle podle SMART, plán realizace projektu, kalkulace, propagace, praktická realizace, prezentace výsledků)
 • Moderní marketingová komunikace (komunikace mezi organizacemi, průmyslový trh, mezinárodní marketing, komunikace na internetu, trendy v marketingové komunikaci 21. století, případové studie)
 • Psychologie marketingu (PSY trhu, PSY nakupování, kupní chování zákazníků, Český spotřebitel, PSY prodeje, osobnost prodejce, PSY médií, kult těla, nová média, kybestalking, PSY reklamy, PR, případové studie)

Uplatnění

Ekonomika a podnikání se zaměřením na marketing a komunikaci umožní absolventům získat kreativní práci v marketingové, komunikační či PR agentuře. Studenti se seznámí se zákonitostmi trhu, jednají se zákazníky, analyzují jejich chování, používají různé metody a techniky marketingového výzkumu, na základě získaných informací volí vhodné nástroje komunikačního a propagačního mixu. Důraz je kladen na současné trendy v marketingové komunikaci – na mobilní a virální marketing využívající e-maily a sociální sítě, monitoring internetu a guerillový marketing zaměřený na netradiční reklamu a místa.

2. Management a lidské zdroje

Profilové předměty

účetnictví, ekonomika, finance, písemná a elektronická komunikace, informační technologie, právo, statistika, obchodní angličtina, marketing a management, prezentace a tvorba projektů, řízení lidských zdrojů, manažerská psychologie

 • Marketing a management (základy marketingu, 4P, manažerské funkce)
 • Prezentace a tvorba projektů (jak napsat projekt, cíle podle SMART, plán realizace projektu, kalkulace, propagace, praktická realizace, prezentace výsledků)
 • Řízení lidských zdrojů (organizace personalistiky, vytváření a analýza pracovních míst, plánování zaměstnanců, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování zaměstnanců, péče o zaměstnance, personální informační systém)
 • Manažerská psychologie (PSY práce a organizace, sociální PSY – sociální skupina, vztahy ve skupině a porucha vztahů, PSY zdraví – stres, copingové strategie, sociální opora, syndrom vyhoření, osobnost v náročných životních situacích, sociálně psychologické aspekty vedení lidí, osobnost manažera, významné manažerské osobnosti minulosti a současnosti, případové studie, self management, PSY trhu, PSY propagace)

Uplatnění

Ekonomika a podnikání se zaměřením na management a lidské zdroje umožní absolventům lépe zastávat vedoucí funkce středního managementu. Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti personálního managementu a řízení lidských zdrojů. Seznámí se s tím, jak funguje tým, jak se bránit šikaně na pracovišti, jak pracovat se stresem a vyvarovat se syndromu vyhoření, jak vést, motivovat a kontrolovat lidi. Důraz je kladen na rozbor manažerských osobností minulosti a současnosti, vlastní osobnostní rozvoj, prezentaci, tvorbu projektů a krizový management.

Společné

Ve 3. ročníku povinný týdenní KURZ ROZVOJE OSOBNOSTI (historie, první pomoc, mediální výchova, ineraktivní hry, týmová práce, besedy…)

Praxe

3 až 4 týdny praxe ročně (v podnicích, v reklamních agenturách, v bankách, na finančních úřadech, na obecních a městských úřadech, účetní praxe ve škole, ve školní prodejně…)
ve 4. ročníku zpracování odborného projektu, prezentace a obhajoba před komisí

Uplatnění absolventa

 1. manažer nižšího a středního stupně – manažer obchodu, projektový manažer, personální manažer…
 2. pracovník v oblasti propagace, komunikace a public relations
 3. obchodní zástupce
 4. ekonom, finanční referent, referent ve státní správě
 5. vedení účetnictví a daňové evidence
 6. založení vlastního podniku


Profil absolventa

Absolvent:

 1. posoudí výhody a nevýhody investice a obchodního kontraktu
 2. vede obchodní jednání v českém jazyce
 3. užívá dva světové jazyky
 4. užívá různé nástroje propagace, prezentuje produkt zákazníkům
 5. užívá různé prostředky komunikace, jedná profesionálně se zaměstnanci a zákazníky
 6. pracuje v týmu i samostatně
 7. zná management stresu a riziko syndromu vyhoření
 8. navrhne a realizuje projekt
 9. vede daňovou evidenci, účetnictví a personální agendu
 10. rozvíjí vlastní podnikatelské aktivity